Domovní kotelna

 

Moderní řešení vytápění a TUV

Kaskádová kotelna

Energetické poradenství

Energetické poradenství

 


V posledních dvou až třech letech hýbe naší společností fenomén změn dodavatele energií. Poprvé se tato možnost objevila u elektřiny, později u zemního plynu. První, kdo mohl využívat služeb tzv. alternativních dodavatelů energií, byly velké průmyslové podniky, později i menší firmy. Asi před 7 lety se možnost změny dodavatele elektřiny otevřela i pro bytové a rodinné domy. Stejná možnost nastala u zemního plynu asi o dva roky později. Změnu dodavatele energií provádějí u nás již statisíce uživatelů ročně.

 

Na změně dodavatele energie, ať už elektřiny nebo zemního plynu, se dá podstatným způsobem ušetřit. Jak už to ale u nás bývá, každá nová věc, která se dá nějakým způsobem zobchodovat, láká různé podnikavce, kteří se snaží nekalými praktikami, co nejvíce na nastalé situaci vydělat. Proto vznikla celá řada podloudných firem či podomních prodejců, kteří se pohybují na trhu a pod různými záminkami se snaží vlákat klienta do pasti, ze které není mnohdy úniku. Jde jim především o maximální provizi z uzavřeného obchodu. Nabízejí proto klientům smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu, které mnohdy nejsou výhodné. Existuje totiž přímá úměrnost mezi výší ceny a provize za smlouvu. Čím vyšší cena komodity, tím vyšší provize pro prodejce. Další model, který je tzv. poradci aplikován, je platba za poradenství. Poradce nabídne klientovi nízkou cenu a řekne si za platbu z úspory. To je samozřejmě pro klienta výhodnější. Pozor ale na procentuální výši této platby. Běžně se jedná až o třetinu úspory, a to nejsou zrovna malé peníze. Proto občanské sdružení Pro náš dům připravuje pro své členy bezplatnou formu této služby.

 

Ochrana spotřebitele

 

Protože nekalé praktiky dodavatelů energií se neustále množily, vznikla v roce 2011 novela energetického zákona, která významně posílila postavení zákazníka vůči dodavatelům energií. Zejména umožnila odstoupení od smlouvy bez udání důvodu při změně cen komodity. Ustanovila také povinnost dodavatelům takovou změnu ceny dopředu avizovat a umožnila možnost zákazníkům se lépe rozhodovat, jakého dodavatele energií zvolit. Problémem je ale to, že lidé o těchto možnostech neví, neznají smluvní podmínky dodavatele a setrvávají v mnohdy velice nevýhodných smluvních vztazích.

 

Nabízíme následující služby:

 

 • - Analýza aktuálních nákladů na energie a smluvních vztahů se stávajícími dodavateli energií.
 • - Analýza distribučních sazeb a jejich správné nastavení.
 • - Sdružení odběrů pro potřeby výběru dodavatele a sjednání individuální ceny energií.
 • - Transparentní výběr dodavatelů elektřiny a zemního plynu s popsáním výhod i nevýhod jednotlivých nabídek formou aukce.
 • - Garance vyčíslených úspor při změně dodavatele.
 • - Zastupování členů při jednání s dodavateli energií na základě udělené plné moci.
 • - Ochrana spotřebitele vč. vypovězení i nevýhodných a dlouhodobých kontraktů.
 • - Sledování cen a vývoje na trhu s elektřinou a zemním plynem a informování o aktuálních nabídkách a cenách jednotlivých účastníků trhu.
 • - Možnost přípravy investice ušetřených prostředků do dalších opatření snižujících energetickou náročnost budovy.

 

Připojte se k nám a neplaťte za energie víc než je nezbytně nutné.

Jak postupovat

Co dělat, když chceme vlastní zdroj tepla?


Postavit vlastní kotelnu?
Tak s touto myšlenkou už jste se na domovní schůzi možná zaobírali. Ale jak na to? A vyplatí se to vůbec? Tak to jsou potom dotazy, které si musíte zodpovědět, a my vám k tomu můžeme být nápomocni.

Posouzení výhodnosti takové investice je přísně individuální. Roli zde hrají pořizovací náklady, následné náklady na provoz, do nichž se počítají jednak náklady na palivo a tzv. vedlejší (fixní) náklady, kterých se počítají např. náklady na obsluhu, revize a prohlídky zařízení, náklady na elektrickou energii. Do těchto nákladů započítáváme i náklady na dluhovou službu a odpisy nebo chcete-li amortizaci kotelny, což není ni jiného než spoření na nový zdroj tepla až skončí životnost kotelny.

Před vlastním projektem – fáze rozhodnutí

V této fázi je nutné, aby lidé, kteří společně bydlí v jednom domě, našli konsensus a aby schválili společně záměr jít do takové investice. Rozhodnutí by mělo být přijato na základě stanov SVJ. Musíme si také říct, že pokud se jedná o nový zdroj tepla v domě je potřeba získat na něj stavební povolení a stavební úřady mnohde vyžadují 100 % souhlas všech vlastníků. Každý vlastník totiž může být součástí stavebního řízení a tímto krokem (100 % souhlas) se pak vyhnete pozdějším problémům v  rámci stavebního řízení. K samotnému rozhodnutí a odsouhlasení záměru však potřebujete celou řadu informací.

 1. Dostupnost zemního plynu – je v naší lokalitě dostatečná kapacita zemního plynu?

 2. Kolik nás to bude stát – jaká bude výše investice, jaké budou náklady na provoz?

 3. Vrátí se nám vložené prostředky a za jak dlouho – jaké je porovnání se stávající dodávkou tepla?

 4. Financování – máme dost vlastních prostředků nebo budeme potřebovat externí financování a jakou formou?

 

Tyto informace získáte buď od nezávislé osoby – což může být buď projektant nebo energetický specialista nebo od dodavatele kotelny – výrobce nebo montážní firmy. Tady ale musíme varovat před neseriózními nabídkami. Je dobré získat od těchto firem reference s historickými daty spotřeb a návratnosti. Je dobré si nechat zpracovat Studii proveditelnosti a návratnosti investice od potenciálních dodavatelů, či projektanta. Tato studie je pak jedním z pokladů pro stavební řízení.

 

Vlastní projekt – fáze po rozhodnutí

Pokud shledáte záměr stavby natolik zajímavý po stránce návratnosti investice a opravdu se zodpovědně rozhodnete uskutečnit záměr, je třeba se obrátit na kvalitního projektanta s referencemi. Dobrý projektant za vás také kromě projektu a vyjádření dotčených orgánů vyřídí stavební povolení včetně případného posouzení vlivu na životní prostředí. Projekt vás ale již bude stát několik desítek tisíc korun. Proto než projekt zadáte, zjistěte si, jestli už v okolí vašeho bydliště nějaké kotelny vznikly a za jakých podmínek. Pokud se budete chtít odpojit od centrálního zdroje tepla, připravte se na obstrukce ze strany tohoto dodavatele. Ze zákona po vás může tento dodavatel nárokovat náklady na odpojení. Tyto náklady je třeba započítat do investičních nákladů. Prostudujte si pozorně i smlouvu s dodavatelem tepla, zejména pak za jakých podmínek lze smlouvu s tímto dodavatelem vypovědět.

Zkušenosti by však s požadavky stavebních úřadů měli mít i místní projektanti. Výhodné je, když realizační firma převezme i odpovědnost a záruky i za projektové řešení. Tady se nabízí vybrat realizační firmu již ve fázi a nechat si předložit nabídku prací na klíč včetně projektu a vyřízení stavebního povolení. Pozor však při posuzování nabídek bez projektu. Posouzení nabídky bez projektu je velice obtížné – v těch nejlevnějších mohou chybět podstatné komponenty, nebo jsou použité nekvalitní materiály. Dejte přednost dodavateli, který vás dopředu upozorní na výhoda i nevýhody řešení či případná rizika a nabídne Vám úplné řešení na klíč. Ve fázi projektu musí být vyřešeny všechny problémy technické i administrativní. Vyvrcholením by mělo být vydání stavebního povolení na kotelnu. Výjimkou je případ, kdy řešíte pouze výměnu technologie ve stávající kotelně – tam stavební povolení není potřeba. Pokud je projekt v pořádku a nebudou významné změny v průběhu stavby, nebude ani problém s kolaudací po dokončení díla.

Po technické stránce by měl projekt obsahovat kromě kotlů i vhodný typ regulace. Ta ovlivňuje ekonomiku provozu kotelny v řádech až desítek procent. Je dobré zvážit i dálkovou správu kotelny např. pomocí SMS no počítače. Nejproblematičtějším bodem projektu je pak odtah spalin. Je třeba zvážit technické možnosti komína po fasádě nebo použít nějaké stávající průduchy vedoucí uvnitř budovy. Projekt musí obsahovat i ochranné prvky systému pro jeho bezpečný a bezproblémový provoz jako jsou úpravna vody, filtry, odlučovače kalů, expanzomat atd.

 

Vyvrcholení – fáze realizace

Pokud máte stavební povolení, můžete začít. O tom, jak bude úspěšná samotná výstavba kotelny, se rozhoduje ve fázi projektu. Kvalitní projekt je základ úspěchu jakékoliv stavby a nejinak je tomu i u domovní kotelny. Velmi důležitou fází je výběr realizační firmy. Máte v podstatě dvě možnosti. První je výběr dodavatelské firmy již ve fázi projektu, kdy celou dodávku kotelny včetně projektu a stavebního povolení vložíte na bedra realizační firmy. Tady je nutné dávat velký pozor na to, abyste porovnávali podobné nabídky. Je třeba, aby samotná nabídka realizační firmy byla co nejpodrobnější a obsahovala všechny potřebné komponenty a práce nutné k realizaci.

Druhá možnost je oddělení projektu od realizace. Zpracovaný projekt s výkazem výměr necháte ocenit více realizačních firem. Je třeba se orientovat nejen podle ceny, ale je třeba si zjistit jaké má zájemce o realizaci zázemí pro řešení následného servisu, zastupitelnost pracovníků, jestli má dostatečnou kapacitu pro provádění samotných prací, jaké práce bude realizovat subdodavatelsky apod.

Nesmírně důležitým bodem je uzavření smlouvy o dílo. Je třeba velice dobře číst návrh smlouvy dodavatele a neváhat nechat si zkontrolovat i smlouvu o dílo od právního zástupce. Kvalita smluv o dílo je obecně u nás nízká a často jednostranná. Smlouva musí minimálně obsahovat rozsah samotného díla, jeho cenu a splatnost. Důležitým bodem je pak délka a rozsah záruk za předané dílo. Pozor také na odkaz na Všeobecné podmínky dodavatele (VOP). Pokud smlouva o dílo tento odkaz obsahuje, je třeba si je také prostudovat. VOP jsou pak nedílnou součástí smlouvy a řeší další vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. Součástí smlouvy by měl být i položkový rozpočet realizovaného díla. Pokud by např. nějaká část nebyla zhotovitelem dodána, je možné u něj žádat slevu za nedodanou část.

Konečnou fází je pak zkušební provoz a kolaudace. Je dobré pak minimálně po dobu záruk zůstat v kontaktu s dodavatelskou firmou. Je možné následný vztah řešit servisní smlouvou či smlouvou o údržbě.

Pokud uvažujete o zřízení vlastního zdroje tepla a nevíte na koho se obrátit, využijte našeho poptávkového formuláře.

Nezávazná poptávka
 

 

Autor: Milan Kubíček

zástupce spol. Thermona

web: www.thermona.cz

e-mail: thermona(zavináč)thermona.cz

Co je kaskádová kotelna

Kaskádové kotelny


V současné době je hlavně mezi obyvateli bytových domů hodně diskutovaná otázka, jakým způsobem řešit otázku vytápění. Zejména pak v domech, které jsou napojeny na tzv. centrální zdroje tepla. Tyto zdroje byly v minulosti zřizovány jako levná alternativa dodávky tepla. Dnes však jsou ceny tepla z centrálních zdrojů v některých lokalitách neúměrně vysoké. Jako jednou z alternativ pro výrobu tepla v bytových domech a v dalších objektech jsou decentralizované zdroje tepla tzv. kaskádové kotelny od českého výrobce kotlů, společnosti Thermona.
Kaskádové kotelny tvořené kondenzačními kotli THERM a ostatním technickým zařízením představují mimořádně výhodné řešení zdroje tepla a teplé vody pro větší objekty. Krátká doba návratnosti vložené investice, nízké dlouhodobé provozní náklady a úspory ve spotřebě plynu, jsou příležitostí pro potenciální uživatele. Systém kaskádových kotelen s výraznou úsporou nahradí dodávky dálkového tepla nebo staré kotle v domovních kotelnách. Výhodnost takové investice lze dokumentovat na referenční zakázce 11 domovních kotelen pro Stavební bytové družstvo ve Studénce.

 

Vlastní kotelny


Rozhodnutí o zbudování vlastních kotelen bylo reakcí na stále vzrůstající cenu tepla od místního dodavatele. Rozbor cen tepla a struktury spotřeby podle odběrných míst vedl k úvaze o nutnosti o odpojení od centrálního zdroje a výstavbu vlastních kotelen v jednotlivých domech. Technicky se jedná o tzv. kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů THERM 45 KD. Jednotlivé kaskády byly navrženy podle vypočtených tepelných ztrát jednotlivých objektů, které se pohybovaly v rozmezí 80 – 180 kW, to odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů.
Potvrdilo se, že samotná výstavba kotelen nebyla tak náročná časově. Nejnáročnější byla samotná příprava a překonání peripetií se stavebními povoleními na jednotlivé kotelny. Technická etapa realizace zahájená a samozřejmě dokončená do konce roku 2010 znamenala výstavbu 11 kaskádových kotelen. Při celkové investici do domovních kotelen ve výši 8,321 mil. Kč bylo cílem zadavatele ušetřit cca 150 Kč/GJ za vyrobené teplo. V průměru se tak na jeden dům mělo uspořit přes 100 tis. Kč, aby reálná návratnost nepřekročila vypočtených 7,4 roku. V současné době mají tyto kotelny za sebou více než 3 roky bezproblémového provozu a to je již dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno provést ekonomickou bilanci provozu a zjistit jak vysoké jsou vlastně náklady na výrobu tepla z domovní kotelny.

 

Proč měnit zdroj tepla a TUV

Domovní kotelny v číslech

 

Problematika nákladů na výrobu tepla z domovních kotelen je často diskutována v médiích i na internetu, ale často pro tuto diskuzi chybí seriózní podklady. Proto vám přinášíme po dohodě s vedením Stavebního bytového družstva ve Studénce-Butovicích výsledky provozu domovních kotelen za roky 2011-2013. Tato čísla budeme moci zanedlouho doplnit i o rok 2014. Příběh kotelen a čísla jsou velice poučná a mohou posloužit jako vodítko při rozhodování dalších potenciálních zájemců o domovní kotelny.

 

Příběh vlastních kotelen

 

Rozhodnutí o zbudování vlastních kotelen bylo reakcí na stále vzrůstající cenu tepla od místního dodavatele tepla. Rozbor cen tepla a struktury spotřeby podle odběrných míst vedl k úvaze o nutnosti o odpojení od centrálního zdroje a výstavbu vlastních kotelen v jednotlivých domech. Technicky se jedná o tzv. kaskádové kotelny složené z kondenzačních kotlů Therm 45 KD. Jednotlivé kaskády byly navrženy podle vypočtených tepelných ztrát jednotlivých objektů, které se pohybovaly v rozmezí 80 – 180 kW, to odpovídá technickému řešení kaskády 2 až 4 kotlů.

Původně bylo plánováno 18 domovních kotelen. Potvrdilo se, že samotná výstavba kotelen nebyla tak náročná časově. Nejnáročnější byla samotná příprava a překonání peripetií se stavebními povoleními na jednotlivé kotelny. V lednu 2011 bylo předáno do užívání 11 domovních kotelen, ostatní neobdržely stavební povolení z důvodu nesouhlasu spoluvlastníků domů. Při celkové investici do domovních kotelen ve výši 8,32 mil. Kč bylo cílem zadavatele ušetřit cca 150 Kč/GJ za vyrobené teplo. V průměru se tak na jeden dům mělo uspořit přes 100 tis. Kč, aby reálná návratnost nepřekročila vypočtených 7,5 roku. V letech 2013 a 2014 bylo dokončeno dalších 5 kotelen, které získaly stavební povolení později.

V současné době mají první kotelny za sebou téměř 4 roky bezproblémového provozu a to je již dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno provést ekonomickou bilanci provozu a zjistit jak vysoké jsou vlastně náklady na výrobu tepla z domovní kotelny.

 

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny

 

Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny můžeme rozdělit na náklady na samotné palivo – zemní plyn a ostatní náklady. Do těchto ostatních nákladů patří náklady na elektrickou energii, technologickou vodu, mzdy a zákonné pojištění, náklady na opravy, údržbu a revize, výrobní a správní režii. Dalšími náklady jsou náklady na samotnou investici, tzn. odpisy, příp. úroky z úvěru. Samotný ERÚ odhaduje k 28. 4. 2014 vedlejší náklady na palivo při výrobě ze zemního plynu v domovní kotelně o v průměru na 180 Kč/GJ bez DPH.

Díky tomu, že kotelny si spravuje a provozují samosprávy domů, jsou vedlejší náklady v domovních kotelnách ve Studénce hluboce pod průměrem. V roce 2014 se hodnota vedlejších nákladů pohybovala na sledovaných kotelnách od 87 do 133 Kč/GJ včetně daní, průměr činí 114 Kč/GJ. V těchto nákladech jsou všechny vedlejší náklady včetně odpisů investic. Výše těchto nákladů se v letech 2011 – 2013 liší maximálně v jednotkách korun přepočtených na spotřebovaný gigajoul tepla.

Složitější je situace, co se týče plateb za zemní plyn. Do roku 2012 dodával do nově zbudovaných kotelen bytového družstva zemní plyn dominantní dodavatel  RWE prostřednictvím svojí dceřiné společnosti. Samotné kotelny byly zařazeny do kategorie maloodběr do 630 MWh ročně a odebíraly plyn od dodavatele za ceníkové ceny. V roce 2012 byl zorganizován kolektivní nákup zemního plynu pro kotelny.

 

Změna dodavatele plynu

 

Je pravdou, že v letech 2011 a 2012 nebylo dosaženo cíle, který si investor vytýčil, tj. ušetřit zhruba 150 Kč/GJ. Uživatelé sice byli spokojeni s dalšími výhodami, které zřízením domovních kotelen získali. Je to zejména nezávislost v rozhodování o dodávkách tepla v přechodných obdobích. Bez vlivu zvenčí si uživatelé bytů rozhodují, kdy se spustí systém vytápění. Kotelny vyrábějí i teplou užitkovou vodu, obyvatelé si pochvalují komfort i v dodávce vody dodané beze ztrát v rozvodech. Teplé vody je dostatek a klesly i náklady na její výrobu. Navíc teplá voda z nových kotelen teče čistá bez nežádoucích příměsí, což dříve nebylo pravidlem. Cena tepla s oproti původní ceně tepla po započtení vedlejších nákladů téměř nezměnila.

Proto společnost Thermona doporučila v rámci vyhodnocení provozu domovních kotelen v roce 2012 využít liberalizace trhu se zemním plynem a uskutečnit pro domovní kotelny kolektivní nákup plynu na rok 2013. K tomu kroku byli členové představenstva zprvu silně nedůvěřiví. Mělo to dva důvody. Prvním důvodem byla nechuť k alternativním dodavatelům. Stávající dominantní dodavatel nebyl ochoten se o nějaké výrazné slevě či kolektivním nákupu v té době bavit. Proto nezbývalo než se obrátit na menší alternativní dodavatele, kteří díky sdělovacím prostředkům a PR velkých firem neměli na trhu zrovna nejlepší pověst. Druhým důvodem k nedůvěře byla vysoutěžěná cena. Dotaz, jak může být úplně stejný produkt, který je navíc dopravován do kotelen stejnou trubkou, o více než 30 % levnější, je naprosto legitimní a těžko se na něj odpovídá. Nicméně počáteční nedůvěra byla prolomena a změna dodavatele zemního plynu byla uskutečněna. Dnes víme, že to byl jednoznačný krok správným směrem. Výsledkem kolektivního nákupu bylo, že cena zemního plynu klesla v roce 2013 oproti roku předcházejícímu o 137 Kč/GJ (včetně daní) a náklady na palivo klesly průměrně o 170 tis. Kč na jednu kotelnu. Teprve tímto krokem byla potvrzena největší výhoda nezávislých domovních kotelen, která plyne z liberalizace trhu se zemním plynem a to je konkurence na straně dodavatelů. Cena tepla z domovních kotelen díky tomuto fenoménu dramaticky klesá a možnost výběru dodavatele plynu výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny.

 

Porovnání nákladů na výrobu tepla (11 domovních kotelen, lokalita Studénka – SM kraj)

 

Rok

2011

2012

2013

Množství spotřebovaného tepla v GJ

12 150

12 750

12 330

Platby za zemní plyn včetně DPH (Kč)

5 394 262

5 546 324

3 674 204

Náklady na zemní plyn včetně DPH (Kč/GJ)

444

435

298

Celkové náklady na výrobu tepla včetně vedlejších nákladů a daní

568

549

412

 Meziroční rozdíl plateb po změně dodavatele plynu

-32,20%

Z  porovnání vyplývají následující skutečnosti:

 

 • - Náklady na výrobu tepla v domovních kotelnách byly v roce 2013 včetně vedlejších nákladů a daní 412 Kč/GJ. Cena místního dodavatele tepla byla v roce 2013 687 Kč/GJ.
 • - Náklady na zemní plyn v roce 2013 tvořilo 70 % nákladů na výrobu tepla a 30 % jsou ostatní náklady (náklady na elektrickou energii, technologickou vodu, mzdy a zákonné pojištění, náklady na opravy, údržbu a revize).
 • - Úspora nákladů po změně dodavatele plynu byla více než 170 tis. Kč na jednu kotelnu a téměř 1,9 mil. Kč na 11 kotelnách.
 • - Možnost výběru dodavatele plynu výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny.
 • - Se vzrůstající cenou tepla z centrálního zdroje se zvyšuje provozní úspora. V současné době je rozdíl cen tepla v lokalitě mezi centrálním zdrojem domovní kotelnou téměř 40 %, takže návratnost investice je 3 – 4 roky podle výše spotřeby.

 

Naše řešení pro domovní kotelny

 

Jako výrobci kotlů jsme někdy napadáni, že poskytujeme zájemcům o kotelny nepravdivé údaje, jen abychom zajistili odbyt našich výrobků. Proto se snažíme komunikovat s potenciálními zájemci o domovní kotelny seriózně. Pokud nás někdo s podobným záměrem osloví, ochotně se podělíme o nabyté zkušenosti. Nabízíme bezplatnou konzultaci a místní šetření s možnými investory, jejímž výsledkem je návrh technického řešení a studie návratnosti a přínosu. Naše práce nekončí odevzdáním díla na klíč do rukou investora. Chceme se o něj i zařízení dále starat. Samozřejmostí je zajištění bezproblémového záručního a pozáručního servisu, možnost dálkového dohledu provozu kotelny a samozřejmě pomoc při výběru dodavatele zemního plynu. Tento bod totiž významně ovlivňuje to, za kolik peněz budou uživatelé námi dodaných kotelen topit a také tedy jak moc budou spokojeni. Proto pro roky 2015 a 2016 připravujeme systém kolektivního nákupu zemního plynu pro uživatele našich kotelen s cílem snížit jejich náklady na zemní plyn na co nejnižší úroveň. Zájemci o naše služby či radu nás mohou kdykoliv kontaktovat. Rádi zájemcům předložíme i konkrétní doplňující informace a údaje z reference.

Autor: Milan Kubíček

zástupce spol. Thermona

web: www.thermona.cz

e-mail: thermona(zavináč)thermona.cz

Fotogalerie

 

Fotogalerie je v rekonstrukci.

Partneři

 

Déle jak 25 let na trhu!

 

Gratulujeme

Doporučujeme

Aktuality

Konference o TZB se uskuteční 26. a 27. 3. 2020 v Kongresovém centru Hlinky 35, Brno

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu. V roce 2017 konferenci navštívilo na 150 zájemců z řad správcovských organizací, státní správy, měst a obcí a také zástupců společenství vlastníků a bytových družstev napříč Českou a Slovenskou republikou.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

plynu

elektrické energie

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference bude poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu